RODO

separator-przykladowy

Szanowni Państwo

W firmie Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki Helena Legierska, Jan Legierski S.C., mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych firmy i jako takim zapewniamy odpowiednią ochronę.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się z poszanowaniem zasad dotyczących przetwarzania:

 • zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,
 • ograniczenia celu,
 • minimalizacji danych,
 • prawidłowości,
 • ograniczenia przechowywania,
 • integralności i poufności.

Wykonując obowiązki administratora danych określone w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy informacje należne osobom, których dane przetwarzamy w naszej spółce.

Wszelkie pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych możecie Państwo kierować pisemnie na adres: Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki Helena Legierska, Jan Legierski S.C. 43-460 Wisła al. Bursche 33 lub elektronicznie: daneosobowe@olimpijczyk.wisla.pl, biuro@ olimpijczyk.wisla.pl

Pozostajemy z wyrazami szacunku,

Helena Legierska
Jan Legierski

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby zgłaszające się w procesie rekrutacji pracowników

Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki Kuchnia regionalna i włoska Helena Legierska, Jan Legierski S.C. informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki Kuchnia regionalna i włoska Helena Legierska, Jan Legierski S.C. z siedzibą 43-460 Wisła al. Bursche 33,
 • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • celem przetwarzania jest prowadzenie przez administratora bieżącej i przyszłych rekrutacji pracowników, a także przesyłanie korespondencji,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, operatorom pocztowym,
 • dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,
 • ma Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,
 • wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w rekrutacji, zaś konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby, które dokonują rezerwacji miejsc w restauracji firmy Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki Kuchnia regionalna Helena Legierska, Jan Legierski S.C.

Spółka Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki Kuchnia regionalna i włoska Helena Legierska, Jan Legierski S.C. informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki Kuchnia regionalna i włoska Helena Legierska, Jan Legierski S.C. z siedzibą 43-460 Wisła al. Bursche 33,
 • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • celem przetwarzania jest dokonanie rezerwacji miejsca w restauracji,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, w tym świadczącym usługi outsourcingowe w zakresie hostingu, obsługi programu informatycznego wspierającego rezerwowanie miejsc,
 • dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od terminu, którego dotyczy rezerwacja,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność dokonania rezerwacji.

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby nabywające od firmy Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki Kuchnia regionalna i włoska Helena Legierska, Jan Legierski S.C. produkty lub usługi, przedstawiciele i pracownicy nabywców produktów lub usług

Jeśli nabywca towaru lub usługi jest osobą fizyczną, to spółka Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki Kuchnia regionalna i włoska Helena Legierska, Jan Legierski S.C. informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki Kuchnia regionalna i włoska Helena Legierska, Jan Legierski S.C. z siedzibą 43-460 Wisła al. Bursche 33,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zawarciem i wykonaniem umowy, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, w tym także dostawa towaru i obsługa ewentualnych reklamacji oraz doręczanie Pani/Panu korespondencji,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, w tym świadczącym usługi outsourcingowe w zakresie obsługi księgowej, obsługi oprogramowania, hostingu, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
 • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a okres przechowywania danych będzie o rok dłuższy niż okres wymagany przez przepisy podatkowe i o rachunkowości określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.
 • Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne, które sprzedały firmie Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki Kuchnia regionalna i włoska Helena Legierska, Jan Legierski S.C.  produkty lub usługi, przedstawiciele i pracownicy dostawców produktów lub usług

Jeśli sprzedający firmie Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki Kuchnia regionalna i włoska Helena Legierska, Jan Legierski S.C. towar lub usługi jest osobą fizyczną, to firma Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki Kuchnia regionalna i włoska Helena Legierska, Jan Legierski S.C. informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki Kuchnia regionalna i włoska Helena Legierska, Jan Legierski S.C. z siedzibą 43-460 Wisła al. Bursche 33,
 • Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko (nazwa), adres zamieszkania lub siedziby, NIP i inne dane, które poda Pani/Pan według własnej woli, np. w dokumencie sprzedaży, przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży, przy czym podstawę prawną ich przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zaś celem przetwarzania jest zawarcie i wykonanie umowy, której przedmiotem jest kupno-sprzedaż produktów lub/i usług, a także doręczanie Pani/Panu korespondencji,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane także w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust.1 c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, polegającego na przechowywaniu dokumentacji przez czas określony w przepisach, zaś celem przetwarzania jest przechowywanie dokumentacji przez czas określony w przepisach,
 • przetwarzanie Pani/Pana danych jest dokonywane ponadto w oparciu o podstawę prawną, którą stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którymi są obrona i dochodzenie roszczeń,
 • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podmiotom przetwarzającym na podstawie umów zawartych na piśmie, w tym świadczącym usługi outsourcingowe w zakresie obsługi księgowej, hostingu, operatorom pocztowym w celu doręczania korespondencji,
 • dane będą przechowywane także po wykonaniu umowy, a okres przechowywania danych będzie o rok dłuższy niż okres wymagany przez przepisy podatkowe i o rachunkowości określające obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, zaś konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zawarcia umowy.
 • Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych opartego na 6 ust.1 f) RODO.

Opis kategorii osób, których dotyczy informacja: osoby fizyczne, których dane osobowe (wizerunki) są przetwarzane w związku z monitoringiem wizyjnym prowadzonym w firmie Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki Kuchnia regionalna i włoska Helena Legierska, Jan Legierski S.C.

Spółka Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki Kuchnia regionalna i włoska Helena Legierska, Jan Legierski S.C. informuje – zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” – iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Chata Olimpijczyka Jasia i Helenki Kuchnia regionalna i włoska Helena Legierska, Jan Legierski S.C. z siedzibą 43-460 Wisła al. Bursche 33,
 • Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ich przetwarzanie jest niezbędne do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, wykonywanie nadzorczych uprawnień i obowiązków pracodawcy,
 • celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, w tym możliwość ustalenia przebiegu zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu, a także kontrolowanie przez administratora: procesu pracy, sposobu obsługi gości restauracji, bezpieczeństwa żywności i żywienia, zachowania reżimów sanitarnych, gospodarki produktami i odpadami, prawidłowości dostaw towarów,
 • Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane,
 • obszar monitoringu obejmuje: dostępne dla gości sale konsumpcyjne i ciągi komunikacyjne w budynku oraz teren przyległy do budynku, a także pomieszczenia zaplecza restauracji (w tym kuchnię, zmywalnię naczyń i magazyn),
 • okres przechowywania danych jest nie dłuższy niż 1 miesiąc, z zastrzeżeniem, że nagrania dotyczące incydentów mogą być przechowywane dłużej, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Ponadto, na podstawie art. 21 ust.1 RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych.